Do istoty stosunku prawnego, jakim jest umowa prawo pracy Poznań

Należy niewątpliwie fakt, iż praca może być świadczona przez pracownika wyłącznie osobiście. Nie może on spełniać tego obowiązku za pośrednictwem innej osoby. Śmierć pracownika jest więc zdarzeniem, które ze względu na osobisty charakter stosunku pracy powoduje jego ustanie z mocy samego prawa. Przedmiotem dziedziczenia po zmarłym pracowniku mogą być wyłącznie, w myśl art. 922 k.c. w związku z art. 300 k.p., prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, przy czym oznacza to nie tylko przejście poszczególnych praw czy obowiązków, ale także całej sytuacji prawnej zmarłego (por. wyr. SN z 19.10.1984 r., I CR 175/84, OSN 1985/8/114). Ponieważ obowiązek osobistego świadczenia pracy takiego charakteru niewątpliwie nie posiada, niedopuszczalne jest wstąpienie następców prawnych w stosunek pracy w miejsce zmarłego pracownika. Do praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy zaliczyć należy prawo gospodarcze Poznań wszelkie niewypłacone należności przysługujące pracownikowi, takie jak: wynagrodzenie (w tym za pracę w godzinach nadliczbowych), ekwiwalent za urlop (zaległy, bieżący, wypoczynkowy), premie (premię z zysku), nagrody (w tym nagrodę jubileuszową), dodatki wyrównawcze, odszkodowanie za przedmioty zniszczone lub uszkodzone w wyniku wypadku przy pracy. Omawiany przepis nie znajdzie zastosowania odnośnie praw majątkowych pracownika wynikających ze stosunków prawnych związanych ze stosunkiem pracy (np. stosunków członkostwa w spółdzielniach pracy, czy spółkach pracowniczych).

Przepis art. 631 § 2 k.p. dotyczy materii wejścia w konkretne prawa

Po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne uproszczenie, „bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w którym pozostawał zmarły pracownik na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu prawo pracy Poznań uprzedniego formalnego oczekiwania przez sąd spadkowy o stwierdzeniu praw do spadku i podziale tego spadku” (post. SA w Katowicach z 11.12.1996 r., III APz 18/96, OSA 1998/10/40). Warunkiem zastosowania omawianego przepisu do małżonka pracownika jest, aby związek małżeński trwał w chwili śmierci pracownika. Bez znaczenia jest natomiast fakt, czy małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, mieli zniesiony ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, czy też pozostawali w separacji faktycznej lub orzeczonej przez sąd. Przedmiotem dziedziczenia mogą być wszelkie wynikające ze stosunku pracy prawa majątkowe. Po śmierci pracownika przechodzą one w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Krąg osób uprawnionych do prawo gospodarcze Poznań renty rodzinnej został określony w art. 67 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Do renty tej uprawnieni są następujący członkowie rodziny zmarłego pracownika: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach adwokat prawnik radca prawny rodziny zastępczej, małżonek (wdowa i wdowiec) oraz rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające). Osoby te – z wyłączeniem małżonka zmarłego pracownika – muszą ponadto spełniać szczególne warunki określone w art. 68-69 i 71 tej ustawy. Dopiero w razie braku osób uprawnionych, prawa majątkowe zmarłego pracownika wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. do spadku – przechodzącego z chwilą śmierci spadkodawcy na jego spadkobierców – należą prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy.

Znajdzie zastosowanie również w przypadku śmierci pracownika

Będącego stroną procesu toczącego się przed sądem pracy, jeżeli dochodził w tym procesie roszczeń majątkowych od pracodawcy. Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 56 k.p. wchodzi w skład spadku po pracowniku, który zmarł prawo pracy Poznań przed wydaniem w tym przedmiocie orzeczenia przez organ powołany do rozstrzygnięcia sporów ze stosunku pracy (por. uchw. SN z 25.07.1985 r., III PZP 27/85, OSN 1986/3/27). Uznać należy, że jeżeli pracownik przed swoją śmiercią dochodził od pracodawcy jedynie przywrócenia do pracy, to w wyniku śmierci pracownika roszczenie to staje się nieaktualne z uwagi na ściśle osobisty charakter roszczenia, a w miejsce pierwotnie zgłoszonego roszczenia wstępuje roszczenie o odszkodowanie, które należy do prawa majątkowego pracownika, które po prawo gospodarcze Poznań jego śmierci przechodzi na osoby uprawnione, a w przypadku ich braku na spadkobierców. W wyniku śmierci pracownika jego prawa i obowiązki majątkowe – co do zasady – przechodzą na spadkobierców. Dotyczy to również roszczeń majątkowych pracodawcy, które po śmierci pracownika mogą być kierowane wobec jego spadkobierców. Roszczenie takie jest rozpoznawane przez sąd pracy, jako że sprawa z powództwa pracodawcy przeciwko spadkobiercom zmarłego adwokat prawnik radca prawny pracownika o odszkodowanie jest sprawą ze stosunku pracy w rozumieniu art. XII przepisów wprowadzających k.p.c. (por. uchw. SN z 29.10.1980 r., I PZP 35/80, OSN 1981/4/55). Długi pracownika wobec pracodawcy stanowią, jako obowiązki majątkowe, których nie dotyczy omawiany artykuł, długi spadkowe i podlegają regułom dziedziczenia ustalonym w Kodeksie cywilnym.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy prawo pracy Poznań

z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika (patrz § 3 rozp. MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i adwokat prawnik radca prawny trybu jego wydawania i prostowania – Dz. U. Nr 60, poz. 282). Kolejnym zdarzeniem prawnym, z którym przepisy Kodeksu pracy wiążą powstanie skutku prawnego w postaci wygaśnięcia stosunku pracy, jest śmierć pracodawcy. Śmierć jest zdarzeniem prawnym powodującym ustanie zdolności prawnej osoby fizycznej, a więc również pracodawcy będącego osobą fizyczną. Jeżeli jednak prawo pracy Poznań w chwili śmierci taki pracodawca prowadził przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., czyli zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wchodzi ono w skład spadku po zmarłym pracodawcy. W takiej sytuacji, w wyniku dziedziczenia spadkobiercy wstępują we wszystkie prawa i obowiązki majątkowe związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem zostanie ustalone, że przedsiębiorstwo to stanowi zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym, w którym pracownik zatrudniony był w chwili śmierci pracodawcy, to w wyniku dziedziczenia dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę – spadkobiercę dotychczasowego pracodawcy – na zasadach prawo gospodarcze Poznań określonych w art. 231 k.p. Zgodnie z tym przepisem, zmiana pracodawcy następuje tylko w tym przypadku, gdy dochodzi do przejęcia zakładu w całości lub w części. Przepis ten z jednej strony wprowadza zasadę powiązania stosunku pracy w znaczeniu przedmiotowym z przejęciem zakładu lub jego części, z drugiej strony zaś określa szczególne zasady przejścia praw i obowiązków pracodawcy, niezależnie od zasad prawa spadkowego (por. uchw. SN z 22.02.1994 r., I PZP 1/94, OSN 1994/9/172). W takiej sytuacji nie dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy (por. uchw. SN z 06.01.1989 r., IV PR 356/88, Sł. Prac. 1989/6/47). Jeżeli natomiast praca osób zatrudnionych przez pracodawcę nie była wykonywana w jednostce organizacyjnej, którą można by uznać za zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym, to taki zakład nie wchodzi w skład spadku. Nie zostaje on więc przejęty przez spadkobierców w drodze dziedziczenia i w wyniku śmierci pracodawcy dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy, tak jak każdego prawa lub obowiązku majątkowego niepodlegającego prawo pracy Poznań dziedziczeniu. Pojęcie pracodawcy – patrz komentarz do art. 3 k.p.

Przez nowego pracodawcę należy rozumieć

Zarówno spadkobierców kontynuujących adwokat prawnik radca prawny działalność zmarłego pracodawcy, jak i każdą inną osobę przejmującą w całości lub w części zakład pracy zmarłego pracodawcy. W przypadku zatrudnienia pracownika wspólnie przez małżonków, głównie do zaspokajania ich potrzeb (np. w charakterze pomocy domowej), śmierć jednego z nich nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy, gdyż możne być on kontynuowany z drugim żyjącym małżonkiem. W przypadku, gdy w wyniku śmierci pracodawcy nie dojdzie do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę, pracownikowi, z którym prawo pracy Poznań umowa o pracę wygasła, przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, zaś w przypadku ustania umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Roszczenia w tym względzie skierowane muszą być wobec następców prawnych prawo gospodarcze Poznań zmarłego pracodawcy. Odszkodowanie należne pracownikami jest niezależne od tego, czy w związku z wygaśnięciem umowy poniósł jakąkolwiek szkodę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *